foto_intuitia

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL ( CYPRUS ) Ltd. posiada 25.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych INTUITIA S.A., które stanowią 85,91% w kapitale zakładowym oraz 85,91% w ogólnej liczbie głosów.

PCH CAPITAL S.A. wraz z podmiotem dominującym ROWING CAPITAL Ltd. kontroluje 29.100.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% ogólnej liczby głosów INTUITIA S.A.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.910.000,00 zł.

INTUITIA S.A. bezpośrednio oraz przez podmiot kontrolowany INTUITIA CAPITAL (CYPRUS) LTD.:

  1. udziela pożyczek,
  2. nabywa wierzytelności,
  3. udziela wsparcia finansowego w projektach realizowanych przez fundusze i spółki portfelowe z Grupy Kapitałowej PCH CAPITAL S.A.,
  4. nabywa dłużne instrumenty finansowe,
  5. nabywa inne instrumenty finansowe.