16 listopada 2017 | eo Networks S.A., spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., po trzech kwartałach 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 2.149.238,65 zł.

Najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w trzecim kwartale bieżącego roku to utrzymanie poziomu przychodów ze sprzedaży ogółem, przy czym istotny spadek przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów – korzystne dla spółki z uwagi na większą rentowność sprzedaży usług, powyższa uwaga dotyczy wartości narastająco – na poziomie kwartałów możliwe są zaburzenia, a także wzrost kosztów sprzedaży oraz nieznaczny wzrost kosztów ogólnego zarządu.

W ocenie Zarządu szanse na poprawę wyników w kolejnych kwartałach, uzależnione są od realizacji dodatkowych zleceń oraz zwiększenia skali realizacji usług ciągłych (infrastrukturalne oraz rozwój i utrzymanie systemów).

Według Zarządu w trzecim kwartale bieżącego roku rentowność przychodów ze sprzedaży usług kształtowała się na zadowalającym poziomie. Bilans spółki pokazuje, że eo Networks S.A. jest przygotowana od strony gotówkowej i zapotrzebowania na kapitał obrotowy do realizacji kolejnych projektów w następnych kwartałach.

Futuris S.A. posiada pośrednio poprzez Futuris Capital (Cyprus) Ltd. 96.107 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 4,66% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Runicom S.A. posiada pośrednio poprzez Runicom Capital (Cyprus) Ltd. 127.798 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 6,21% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

eo Networks S.A. to firma programistyczna (software house), koncentrująca się na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Według magazynu Forbes jest to jedna z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.